สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ยินดีต้อนรับ…

  11. แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
  12. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
  13. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  14. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  15. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  16. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  17. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  18. E-Service
  19. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  20. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  21. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  22. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
  11. แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
  12. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
  13. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  14. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  15. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  16. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  17. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  18. E-Service
  27. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  28. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  29. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  30. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  31. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift  Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
  32. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
  33. รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
  34. การประเมินความเสี่ยงการทุจรติและประพฤติมิชอบประจำปี
  35. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  36. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  37. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  38. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  39. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  40. การขับเคลื่อนจริยธรรม
  41. การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน