ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยเครื่องแบบยุวกาชาด

ด้วยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ส่งระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด  ว่าด้วยเครื่องแบบยุวกาชาด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชาและสมาชิกยุวกาชาด สามารถแ

ประชาสัมพันธ์ระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยการทำความเคารพของยุวกาชาด

สภากาชาดไทยเห็นชอบระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด  ว่าด้วยการทำความเคารพของยุวกาชาด  เพื่อให้การทำความเคารพของเจ้าหน้าที่  ผู้บังคับบัญชาและสมาชิกยุวกาชาด  มีความชัดเจนและเหมาะสมกับแนวปฏิบัติของสากลนิ

ขอเชิญชวนบริจาคหนัสือภายใต้โครงการสร้างโอกาสทางปัญญา บูชาพระกรุณาทิคุณ เพื่อถวานเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนสราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 9143 หนังสือกระทรวงยุติธรรม ที่ ยธ 02001/2917

การสรรหาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่วงการศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลเกียรติยศ “รางวัลศาสตราจารย์ สังเวียน อินทรวิชัย” ประจำปี ๒๕๖๑

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ 10068 หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ 10069 หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ 10070 หนังสือมูลนิธิศาสตราจารย์ส

ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนน้ำดื่ม โอท็อบ ไลฟ์สไตล์ (OTOP LIFESTYLE)

หนังสือศูนย์ประสานงานเครือข่ายเยาวชนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 9960

ตารางสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561

ตารางสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 คลิกที่นี่>>>>>>>>ตารางสอบ

รายงานจำนวนผู้สมัครครูผู้ช่วยจังหวัดตรัง วันที่ 24กรกฎาคม 2561

ประชาสัมพันธ์รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3

 

วีดีทัศน์สรุปการบรรยายโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์

คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งมีวัตถุประ

ตรวจสอบก่อนหมดสิทธิ์การขอขึ้นทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ผู้ประสงค์ประกอบวิชาชีพครูที่ใช้ช่องทางการรับรอง ความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูโดยการเทียบโอน ทดสอบ ฝึกอบรม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสามวิธี จนครบ 9 มาตรฐาน จะได้รับใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ซึ่งมีอายุ 2 ปี