ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนปลอดบุหรี่

การสรรหากรรมการสภาสถานบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน

สรรหากรรมการสภาสถาบัน

16 มกราคม 2562 วันครู ครั้งที่ 63

25620114_ – Copy กำหนดการวันครู-ปี-2562-จังหวัดตรัง-แจ้งหน่วยง รายชื่อครูและบุคลากรดีเด่นรับรางวัลงานว

สถิติการมาสมัครสอบคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สังกัด สพฐ.ปี 2561 วันที่ 3 มกราคม 2562

โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ ปี 2562

โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ ปี 2562

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ

ด้วยโรงเรียนวัดราชาธิวาส ร่วมกับสโมสรลูกเสือราชาธิวาส จัดฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ดังรายการต่อไปนี้ 1. การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C.) และการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ และสามัญรุ่น

ประชาสัมพันธ์ระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยเครื่องแบบยุวกาชาด

ด้วยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ส่งระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด  ว่าด้วยเครื่องแบบยุวกาชาด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชาและสมาชิกยุวกาชาด สามารถแ

ประชาสัมพันธ์ระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยการทำความเคารพของยุวกาชาด

สภากาชาดไทยเห็นชอบระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด  ว่าด้วยการทำความเคารพของยุวกาชาด  เพื่อให้การทำความเคารพของเจ้าหน้าที่  ผู้บังคับบัญชาและสมาชิกยุวกาชาด  มีความชัดเจนและเหมาะสมกับแนวปฏิบัติของสากลนิ

ขอเชิญชวนบริจาคหนัสือภายใต้โครงการสร้างโอกาสทางปัญญา บูชาพระกรุณาทิคุณ เพื่อถวานเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนสราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 9143 หนังสือกระทรวงยุติธรรม ที่ ยธ 02001/2917

การสรรหาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่วงการศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลเกียรติยศ “รางวัลศาสตราจารย์ สังเวียน อินทรวิชัย” ประจำปี ๒๕๖๑

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ 10068 หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ 10069 หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ 10070 หนังสือมูลนิธิศาสตราจารย์ส