ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบสรุปจำนวนผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ขึ้นบัญชี (คงเหลือ) แยกตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดตรัง ลงวันที่ 6 กันยายน 2561

แบบสรุปจำนวนผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ขึ้นบัญชี (คงเหลือ) แยกตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดตรัง ลงวันที่ 6 กันยายน 2561

ประชาสัมธ์โครงการประกวดสื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจด้านสุขภาพหนึ่งเดียว”One Health One World”

โรงเรียนปลอดบุหรี่

การสรรหากรรมการสภาสถานบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน

สรรหากรรมการสภาสถาบัน

16 มกราคม 2562 วันครู ครั้งที่ 63

25620114_ – Copy กำหนดการวันครู-ปี-2562-จังหวัดตรัง-แจ้งหน่วยง รายชื่อครูและบุคลากรดีเด่นรับรางวัลงานว

สถิติการมาสมัครสอบคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สังกัด สพฐ.ปี 2561 วันที่ 3 มกราคม 2562

โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ ปี 2562

โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ ปี 2562

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ

ด้วยโรงเรียนวัดราชาธิวาส ร่วมกับสโมสรลูกเสือราชาธิวาส จัดฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ดังรายการต่อไปนี้ 1. การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C.) และการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ และสามัญรุ่น

ประชาสัมพันธ์ระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยเครื่องแบบยุวกาชาด

ด้วยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ส่งระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด  ว่าด้วยเครื่องแบบยุวกาชาด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชาและสมาชิกยุวกาชาด สามารถแ

ประชาสัมพันธ์ระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยการทำความเคารพของยุวกาชาด

สภากาชาดไทยเห็นชอบระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด  ว่าด้วยการทำความเคารพของยุวกาชาด  เพื่อให้การทำความเคารพของเจ้าหน้าที่  ผู้บังคับบัญชาและสมาชิกยุวกาชาด  มีความชัดเจนและเหมาะสมกับแนวปฏิบัติของสากลนิ