Daily Archives: | มกราคม 12th, 2022

การตรวจประเมินความพร้อมของโรงเรียน/สถานศึกษาที่เสนอแผนบริหารจัดการและมาตรการป้องกันโรคของสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

วันที่ 12 มกราคม 2565 ศึกษาธิการจังหวัดตรัง มอบหมายให้ นายประภาส ขำแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอปะเหลียน ตรวจประเมินความพร้อมของโรงเรี

โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว