Daily Archives: | มกราคม 14th, 2022

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรัง ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นางจริยา เนียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และนางมยุรี รอดราวี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจั

การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 14 มกราคม 2565 นางอรทัย เกิดภิบาล ศึกษาธิการจังหวัดตรัง ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายโกสินทร์ พัฒนมณี เป็นประธานฯ เพื่อพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการศึ

การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานจิตอาสา 904 จังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 14 มกราคม 2565 นางผกาอุษา สุนทรนนท์ จิตอาสา 904 รหัส 2ข-024 เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงาน จิตอาสา 904 จังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องมรกต ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง โดยมี นายขจรศักดิ์