Daily Archives: | กันยายน 16th, 2019

เปิดให้ผู้สมัครสอบฯ ต.ครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษฯ) รับเอกสารประกอบการสมัครสอบฯ (กรณีพิเศษฯ) จ.ตรัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทุกท่านที่สมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษฯ สามารถขอรับเอกสารประเมินประวัติและผลงานฯ และบัญชีเงินคุมนอกงบประมาณคืน ได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สนง.ศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได