Daily Archives: | กันยายน 23rd, 2019

โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภูมิภาค

22 – 24 กันยายน 2562ทนายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง เข้าร่วมการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563-2565) ภาค 6 ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และความร่วมมือเครือข่ายสหวิชาชีพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

23 กันยายน 2562 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรังมอบหมายให้ นางสาวจริยา เนียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดแยกผู้เสียหายจา