Daily Archives: | กันยายน 3rd, 2019

ออกนิเทศและติดตามการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ณ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง

2 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น.  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง โดยมี นางสาวจริยา  เนียมสวัสดิ์  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และบุคลากร ออกนิเทศและติดตามการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

ประชุม พิจารณาคัดเลือก “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก”

2 กันยายน 2562 เวลา 09.00น. กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง จัดประชุมพิจารณาคัดเลือก ครู หรือ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ประจำจั