Daily Archives: | กันยายน 24th, 2019

ประชุมสัมมนาถอดบทเรียนการดำเนินงานด้สนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

24 กันยายน 2562 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง มอบให้นางสาวจริยา เนียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เป็นผู้อทนเข้าร่วมการประชุมสัมมนาถอดบทเรียนการดำเนินงานด้สนการป้องกันและแก้ไข