Daily Archives: | กันยายน 12th, 2019

โครงการการสัมมนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย

12-13 กันยายน 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง โดยนางสาวอัมพา ข่ายม่าน และ นางยุพิน ชูช่วย ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ตรัง เข้าร่วมโครงการการสัมมนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย

นิเทศและติดตามการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

10 กันยายน 2562   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง โดยมี นางสาวจริยา  เนียมสวัสดิ์  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และบุคลากร ออกนิเทศและติดตามการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้

นิเทศและติดตามการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

9 กันยายน 2562   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง โดยมี นางสาวจริยา  เนียมสวัสดิ์  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และบุคลากร ออกนิเทศและติดตามการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ณ โรงเรียนวัด

อบรมค่ายทักษะชีวติสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดนักเรียนโรงเรียนเอกชน

5- 8 กันยายน 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เข้าร่วมกิจกรรมอบรมค่ายทักษะชีวติสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดนักเรียนโรงเรียนเอกชน ณ โรงเรียนพรศิริกุล อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

โครงการ TFE (Teams For Education) และโครงการขับเคลื่อน การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย

วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 นายชุมพล ศรีสังข์ รองศึกษาธิการภาค 5 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีปิดกิจกรรม “รวมพลังน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาคนให้ก้าวไกลสู

โครงการพัฒนาทักษะการเอาตัวรอดในภาวะวิกฤติ ภัยธรรมชาติและภัยต่างๆ

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะการเอาตัวรอดในภาวะวิกฤติ ภัยธรรมชาติและภัยต่างๆระหว่าง วันที่