Daily Archives: | พฤศจิกายน 9th, 2022

การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายสืบเสาะเก็บข้อมูลเพิ่มเติมและกลั่นกรองผลงาน การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ. 2566 จังหวัดตรัง ครั้งที่ 2/2565

     นายมนทิพย์ ทรงกิติพิศาล ข้าราชการบำนาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ประธานในที่ประชุม ได้ประชุมพิจารณาประเมินผลและสรุปผลการประเมินครูผู้ที่ได้รับ การเสนอชื่อให้

เตรียมความพร้อมและออกปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2565

ร่วมประชุมกับศูนย์อำนวยการ จิตอาสาพระราชทานจังหวัดตรัง

ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565 ณ วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) จังหวัดจันทบุรี

โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เข้าร่วมการประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566