Daily Archives: | พฤศจิกายน 23rd, 2022

เข้าร่วมการประชุมอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา

กิจกรรม Morning talk “กาแฟยามเช้า เรื่องเล่าชาวเสมา”

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่ 1/2565

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับ พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ. 2566 จังหวัดตรัง ครั้งที่ 2/2565

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ.2566 เพื่อพิจารณาคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระร