Daily Archives: | พฤศจิกายน 25th, 2022

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า)

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565 และประชุมมอบหมายนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง

การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด