Monthly Archives: | กันยายน, 2019

ประชุม พิจารณาคัดเลือก “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก”

2 กันยายน 2562 เวลา 09.00น. กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง จัดประชุมพิจารณาคัดเลือก ครู หรือ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ประจำจั